Quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn – loại F1:

Quả cân chuẩn – F1 dùng để điều chỉnh, kiểm tra cho cân điện tử loại II theo ĐLVN 286 : 2015. Cân có ít hơn 300.000 bước nhảy.

Các quả cân F1 để hiệu chỉnh chính thức quả cân các loại thấp hơn (M3-F2) phù hợp với E08 và OIML R111.

Quả cân chính xác cấp F2:

Quả cân dùng để điều chỉnh, kiểm tra cho cân điện tử loại II theo ĐLVN 286 : 2015. Cân có ít hơn 100.000 bước nhảy.

Quả cân chính xác cấp M1:

Quả cân dùng để điều chỉnh, kiểm tra cho cân điện tử (loại III) theo ĐLVN 286 : 2015. Cân có ít hơn 30.000 bước nhảy.